Prawo gospodarcze

Zagadnienia z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego stanowią jeden z głównych obszarów specjalizacji Kancelarii. Kancelaria oferuje swoje usługi już na etapie negocjacji przedkontraktowych. Zakres doradztwa prawnego w ramach prawa gospodarczego obejmuje m.in.

  1. rejestrację przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zmiany umów spółek z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  2. pomoc w wypełnianiu druków urzędowych i sądowych (druków do US, druków KRS, druków do KW, druków CEIDG, druków do ZUS),
  3. opracowywanie i opiniowanie umów o roboty budowlane, o dzieło, najmu, dzierżawy, użyczenia, zlecenia, konsorcjum, cesji wierzytelności, dostawy, agencyjnych, współpracy handlowej, ubezpieczenia mienia, transakcji handlowych, leasingu, pożyczki, factoringu, sprzedaży, spedycji, przewozu, spółki cywilnej, komisu, składu i innych,
  4. opracowywanie i opiniowanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (weksle i deklaracja wekslowa, poręczenie wekslowe, poręczenie cywilne, oświadczenia o ustanowienie hipoteki, ustanowienie zastawu na prawach i rzeczach oraz zastaw rejestrowy, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, dobrowolne poddanie się egzekucji),
  5. opracowywanie i opiniowanie umów spółek prawa handlowego,
  6. przekształcenia, połączenia i podział podmiotów gospodarczych,
  7. projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników, Walnego Zgromadzenia spółek prawa handlowego,
  8. doradztwo i pomoc w postępowaniu przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ewentualnym dalszym wywołanym odwołaniem postępowaniu przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie zagadnień objętych ustawami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz o ochronie konkurencji i konsumentów.