Prawo cywilne

Pomoc prawna w ramach tej dziedziny prawa obejmuje m.in. sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach o rozwód, czyli w sprawach o rozwiązanie małżeństwa mogących nastąpić tylko na drodze postępowania sądowego i tylko po stwierdzeniu istnienia przesłanek określonych w przepisach prawa. Po ustaniu ustroju wspólności majątkowej, konieczne może stać się przeprowadzenie postępowania o podział majątku wspólnego. Kancelaria zajmuje się sprawami majątkowymi wynikającymi z orzeczenia rozwodu, także sprawami o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym. Kancelaria świadczy także pomoc prawną w sprawach o orzeczenie separacji, o unieważnienie małżeństwa, z zakresu opieki i kurateli, o alimenty, o przysposobienie, o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustanowienie rozdzielności majątkowej czy o ubezwłasnowolnienie.

W sprawach z zakresu prawa spadkowego Kancelaria specjalizuje się m.in. w postępowaniach o zachowek występujących wówczas, gdy osoba zmarła pominie spadkobiercę ustawowego (czyli najczęściej najbliższego członka rodziny) w testamencie bądź w rozdysponowywaniu majątkiem za swojego życia, czyniąc np. darowizny na rzecz niespokrewnionych osób.

Kancelaria reprezentuje klientów także w sprawach o dział spadku prowadzących finalnie do rozdysponowania pomiędzy spadkobiercami składników majątkowych wchodzących w skład spadku po osobie zmarłej. Ażeby było to formalnie możliwe, należy uprzednio przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku bądź sporządzić przed notariuszem akt poświadczenia dziedziczenia. Kancelaria oferuje usługi także w zakresie spraw o stwierdzenie nabycia spadku mających doprowadzić do ustalenia kręgu spadkobierców po osobie zmarłej, a także do określenia udziału każdego spadkobiercy w majątku spadkowym (bez dzielenia konkretnymi składnikami wchodzącymi w skład spadku).

W przypadku dziedziczenia, spadkobierca nie jest „niemym aktorem” w sprawie: ma możliwość zadecydowania, jak się zachować w sytuacji powołania go do spadku. Kancelaria świadczy doradztwo prawne także w zakresie możliwości przyjęcia przez spadkobiercę spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjęcia spadku z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też odrzucenia spadku. Ponadto zakres usług Kancelarii z obszaru prawa spadkowego obejmuje m.in. sprawy: o otwarcie i ogłoszenie testamentu, o spis inwentarza, o uznanie spadkobiercy za niegodnego, o zabezpieczenie spadku.

Kancelaria zajmuje się także sprawami o zadośćuczynienie czy o odszkodowanie, które należą do szerokiego katalogu spraw o zapłatę. Przepisy prawa polskiego hołdują zasadzie pełnego odszkodowania, która oznacza, że jeśli nic innego nie wynika z przepisu ustawy ani z umowy między stronami, poszkodowany powinien uzyskać naprawienie szkody w pełnej wysokości. Kancelaria pomoże w uzyskaniu właśnie takiego zadośćuczynienia czy odszkodowania.

Kancelaria posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o zasiedzenie, tj. spraw mających na celu nabycie prawa własności na skutek upływu czasu.

Kancelaria prowadzi także sprawy o zniesienie współwłasności, które mają miejsce wtedy, gdy własność rzeczy (nieruchomości, ruchomości) przysługuje kilku osobom. Jeżeli współwłaściciele są zgodni, wystarczy zawarcie stosownej umowy. Jeżeli natomiast współwłaściciele pozostają w sporze i nie są w stanie porozumieć się, każdy ze współwłaścicieli może złożyć wniosek o zniesienie współwłasności do Sądu. Kancelaria pomoże przygotować stosowny wniosek i wybrać najkorzystniejszy sposób zniesienia współwłasności.

Sprawy o zapłatę, inaczej o zasądzenie, stanowią jeden z rodzajów postępowań, które mogą toczyć się przed Sądami i w zakresie których pomoc prawną oferuje Kancelaria. Inicjowane są wówczas, gdy na etapie przedprocesowym nie jest możliwe wyegzekwowanie przysługującej należności na drodze dobrowolnego spełnienia świadczenia. Wówczas spór sądowy staje się koniecznością.

Zakończenie z sukcesem postępowania przed Sądem, czyli uzyskanie rozstrzygnięcia zgodnego z żądaniem, a więc wygranie sprawy nie daje gwarancji, że dłużnik dobrowolne spełni świadczenie objęte wyrokiem. Stąd też niejednokrotnie konieczne jest zainicjowanie postępowania egzekucyjnego, czyli postępowania przed komornikiem, mającego na celu przymusowe wyegzekwowanie należności wynikającej z orzeczenia. Kancelaria zajmuje się także sprawami egzekucyjnymi.

Kancelaria oferuje także pomoc prawną w sprawach o ochronę własności i posiadania, w tym o eksmisję, o ochronę dóbr osobistych, o ochronę praw autorskich i praw pokrewnych, o ustanowienie służebności, o ochronę praw konsumenta, przeciwegzekucyjnych, wieczystoksięgowych, lokalowych.