Zakres usług - Specjalizacje

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie:

 1. doraźnych konsultacji prawnych,
 2. negocjacji przedprocesowych oraz negocjacji umów handlowych,
 3. opracowywania opinii prawnych,
 4. tworzenia projektów umów, opiniowania umów,
 5. sporządzania pism procesowych (m.in. pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji, odwołań, skarg itp.),
 6. reprezentacji w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz organami administracji publicznej,
 7. zastępstwa substytucyjnego,
 8. windykacji należności (m.in. sporządzania wezwań do zapłaty, reprezentowania w podstępowaniu egzekucyjnym, skarg pauliańskich).

Obszary praktyk

 • 1. Prawo cywilne:

  • Prawo rodzinne i opiekuńcze:
   • podział majątku wspólnego (w tym ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym),
   • rozwód i separacja,
   • unieważnienie małżeństwa,
   • opieka i kuratela,
   • alimenty,
   • przysposobienie,
   • ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka,
   • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
   • ubezwłasnowolnienie,
  • Prawo spadkowe:
   • dział spadku,
   • zachowek,
   • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentu,
   • uzupełnienie lub zmiana stwierdzenia nabycia spadku,
   • otwarcie i ogłoszenie testamentu,
   • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
   • spis inwentarza,
   • zapis windykacyjny,
   • uznanie spadkobiercy za niegodnego,
   • ustanowienie kuratora spadku,
   • zabezpieczenie spadku,
  • Inne:
   • wnioski w postępowaniu nieprocesowym (np. o zasiedzenie, sprawy depozytowe),
   • pozwy o zapłatę (np. z umów, odszkodowania i zadośćuczynienia),
   • windykacja należności,
   • powództwa przeciwegzekucyjne,
   • sprawy wieczystoksięgowe,
   • ochrona dóbr osobistych,
   • ochrona praw autorskich i praw pokrewnych (umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych, licencji, sprzedaży patentu, sprzedaży prawa ochronnego na znak towarowy),
   • ochrona własności i posiadania,
   • sprawy lokalowe,
   • sprawy konsumenckie,
 • 2. Prawo gospodarcze:

  • negocjacje przedkontraktowe,
  • rejestracja przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zmiany umów spółek z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • pomoc w wypełnianiu druków urzędowych i sądowych (druków do US, druków KRS, druków do KW, druków CEIDG, druków do ZUS),
  • opracowywanie i opiniowanie umów o roboty budowlane, o dzieło, najem, dzierżawa, użyczenia, zlecenia, konsorcjum, cesja wierzytelności, dostawy, agencyjna, współpracę handlową, ubezpieczenia mienia, transakcji handlowych, leasing, pożyczki, factoring, sprzedaży, spedycji, przewozu, spółki cywilnej, komisu, składu i inne,
  • opracowywanie i opiniowanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (weksle i deklaracja wekslowa, poręczenie wekslowe, poręczenie cywilne, oświadczenia o ustanowienie hipoteki, ustanowienie zastawu na prawach i rzeczach oraz zastaw rejestrowy, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, dobrowolne poddanie się egzekucji),
  • opracowywanie i opiniowanie umów spółek prawa handlowego,
  • przekształcenia, połączenia i podział podmiotów gospodarczych,
  • projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników, Walnego Zgromadzenia spółek prawa handlowego,
  • doradztwo i pomoc w postępowaniu przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ewentualnym dalszym wywołanym odwołaniem postępowaniu przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie zagadnień objętych ustawami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz o ochronie konkurencji i konsumentów,
 • 3. Prawo pracy:

  • opracowywanie i opiniowanie umów o pracę - zawieranie, zmiana, rozwiązanie,
  • opracowywanie i opiniowanie układów zbiorowych pracy zakładowych i ponadzakładowych, regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzenia - tworzenie, zmiana, rozwiązanie,
  • odpowiedzialność majątkowa pracowników,
  • odpowiedzialność porządkowa pracowników,
  • poradnictwo w zakresie zwolnień grupowych,
  • opracowywanie i opiniowanie umów szkoleniowych,
  • poradnictwo w zakresie odpraw przysługujących pracownikowi,
  • reprezentacja przed sądem pracy,
 • 4. Prawo administracyjne:

  • poradnictwo i pomoc w zakresie uzyskania wymaganych koncesji, licencji, zezwoleń,
  • sporządzanie skarg do WSA, zastępstwo w sprawach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi,
  • sporządzanie skargi kasacyjnej do NSA, zastępstwo w sprawach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • sporządzanie odwołań od aktów organów administracji publicznej, zastępstwo w sprawach przed organami administracji publicznej,
  • poradnictwo i pomoc w zakresie spraw objętych ustawami Prawo budowlane, o gospodarce nieruchomości, zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym, udzielaniu informacji publicznej,
  • doradztwo i pomoc w zakresie spraw objętych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne w szczególności rozgraniczenie nieruchomości,
 • 5. Prawo karne:

  • zastępstwo procesowe w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym w sprawach karnych jako oskarżyciel posiłkowy,
  • zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym w sprawach karnych jako oskarżyciel prywatny,
  • projektowanie zawiadomień o popełnieniu przestępstw w szczególności gospodarczych oraz przeciwko mieniu, projektowanie prywatnych aktów oskarżenia oraz subsydiarnych aktów oskarżenia,
  • sporządzanie apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych.

adwokat kielce, kancelaria kielce, radca prawny kielce, prawnik kielce, porady prawne kielce Wykonanie: Compute Web Studio